Verlof / verzuim en discplinaire maatregelen


Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Dien een verlofaanvraag altijd vooraf in. We toetsen uw aanvraag vervolgens aan de geldende wet- en regelgeving.

Verzuim

Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim stellen we de ouders/verzorgers op de hoogte. We kunnen besluiten om het verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Mogelijk kiest die ervoor om preventief in gesprek te gaan met de leerling.

Time-out, schorsing en verwijdering

In Eefde maken we gebruik van een Time-out-methode. Wanneer een leerling na herhaaldelijk aandringen niet zijn of haar gedrag aanpast, gebruiken we het stappenmodel. We gebruiken hierbij ook een time-out ruimte. Meer informatie over het time-out stappenmodel vindt u in de schoolgids.

Soms vertoont een leerling gedrag waardoor verblijf op school niet meer haalbaar, wenselijk of verantwoord is. In dat geval nemen we direct contact op met de ouders/verzorgers of de voogd van de leerling. Samen bepalen we welke maatregelen we kunnen nemen om herhaling te voorkomen. Overleg met en/of het inschakelen van de schoolinspectie of de leerplichtambtenaar kan een onderdeel zijn van deze maatregelen.