Ondersteuningscyclus 

1. Zorgroute

De Commissie van Begeleiding (CvB) moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen voert de CvB een aantal taken uit, die gemonitord worden door de inspectie:

1. Adviseren over vaststellen en bijstellen ontwikkelperspectief;
Om goed advies te kunnen geven over vaststellen en bijstellen van het ontwikkelperspectief, is het belangrijk dat de lessen die gegeven worden in de klassen gekoppeld zijn aan de leerlijnen. Deze doorlopende leerlijnen staan voor het VMBO beschreven in het PTD en PTA van VSO Deventer en Etty Hillesum Lyceum, locatie De Marke. Voor de Entree-opleiding zijn deze terug te vinden bij Aventus. Op te vragen bij de mentor van de Entreeklas binnen VSO Deventer.

2. Jaarlijks evalueren ontwikkelperspectief;
Het ontwikkelingsperspectief wordt halfjaarlijks geëvalueerd. Het is belangrijk dat in alle klassen de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd is, zodat vast te stellen is dat de leerling zijn doelen in de klas kan behalen. Hiervoor wordt de zorgroute gebruikt.

3. Adviseren over terugplaatsing of overplaatsing.
De CvB heeft een sturende rol in de individuele trajecten van leerlingen en klassen (in-, uitstroom, zorgvragen, etc).

De zorgroute van VSO Deventer is op de volgende bladzijde te zien. 
Zorgroute VSO Deventer
2. Populatie


Plaatsing van leerlingen bij VSO Deventer is alleen mogelijk als ze door (gedrags-)problemen niet meer functioneren in het reguliere onderwijs. Daarvoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Een onafhankelijke commissie, de arrangementencommissie van het desbetreffende samenwerkingsverband, beslist op basis van dossieronderzoek of een jongere die toelaatbaarheidsverklaring krijgt. Leerlingen die bij ons komen:
• Zijn tussen 12 en 18 jaar oud (uitzonderingen zijn bespreekbaar);
• Hebben een meervoudige ondersteuningsbehoefte met betrekking tot hun gedrag en/of een meervoudige hulpvraag;
• Zijn niet te plaatsen binnen andere vormen van onderwijs in het regulier onderwijs zoals een ondersteuningsklas;
• Staan open voor hulp.

VSO Deventer biedt onderwijs aan leerlingen met een TLV laag, midden en hoog.
Een aanmelding voor een leerling op VSO Deventer verloopt via de orthopedagoog en intern begeleider. De procedure verloopt als volgt:
1. Wanneer leerling en ouder(s)/verzorger(s)/gezaghebbende(n) vooraf geïnformeerd willen worden en een indruk van school willen krijgen, worden zij voor een rondleiding uitgenodigd door de intern begeleider.
2. Bij akkoord en toestemming van de gezaghebbende(n), wordt het dossier van de leerling opgevraagd bij de school van herkomst. De orthopedagoog vraagt het complete dossier op en doet een dossieranalyse.
3. De aanmelding van de leerling wordt vervolgens in de Commissie van Begeleiding (CVB) van VSO Deventer besproken.
4. Na een definitief besluit tot plaatsing vindt er een intake plaats met de orthopedagoog die deze plant met ouder(s)/verzorger(s)/gezaghebbende(n) en de leerling. Er wordt besproken of het ondersteuningsprofiel van VSO Deventer past bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wanneer dit zo is, kan de leerling geplaatst worden.

3. Overlegstructuur leerlingenzorg


Over


leg

Doel

Aanwezig

Frequentie

Verslaglegging

CvB-overleg

In-, door- en uitstroom en zorgleerlingen bespreken (a.d.h.v. voorafgaande voortgangsoverleg en/of leerlingbespreking)

Locatie directeur,
teamleider,
orthopedagoog, docent, IB-er

Iedere 2 weken

Notulen CvB-overleg

Leerlingbespreking

Onderwijstraject en welbevinden van de leerlingen in kaart brengen en houden. Screenen en volgen van leerlingen richting arbeid

Orthopedagoog, IB-er

Wekelijks

Notulen Leerlingbespreking

 

Voortgangsbespreking

Zicht krijgen op ontwikkeling van alle leerlingen

Orthopedagoog, IB-er, mentor

Ieder kwartaal (4x)

Notulen Voortgangsbespreking

OPP evaluatie

Overleg traject leerlingen, doelen evalueren, overige bijzonderheden

Orthopedagoog, mentor

September (bij nieuwe leerlingen), Januari/februari, juli

OPP’s

Klassenvergadering (KLV)

Zicht krijgen op de voortgang (cijfers) van de leerlingen

Alle docenten die lesgeven aan de betreffende klas, IB-er

Leerjaar 1, 2 en 4: 3x per jaar
Leerjaar 3: 4x per jaar. Entree: 2x per jaar

Notulen

KLV

Leerlingenraad

Gelegenheid voor leerlingen om zaken in te brengen die schoolbreed van toepassing zijn

Een CVB-lid, leerlingen (klassenvertegenwoordiger, 1 per klas)

Iedere 6 weken

Notulen Leerlingenraad

ZAT (Zorg Advies Team)

Zicht krijgen op de ontwikkeling van leerlingen waar extra ondersteuning voor nodig is en daar waar nodig afstemmen.

Orthopedagoog, Raster, Wijkagent, Accare, jeugdarts GGD, Leerplichtambtenaar Deventer, TTJ en Tactus

4 x per jaar

Notulen ZAT-bijeenkomst

  


4. Aanmelding en verblijf

In onderstaand schema ziet de cyclus, van het verblijf van een leerling binnen onze school, er als volgt uit:
             
Aanmelding
Een leerling wordt aangemeld

Er wordt contact opgenomen met gezaghebbende(n). Door de IB-er wordt er een rondleiding ingepland. Dit kan ook na akkoord voor plaatsing plaats vinden.

Voor de verdere procedure is er toestemming nodig van de gezaghebbende(n):
- Wanneer er een TLV is, wordt, het dossier opgevraagd bij de school van herkomst.
- Wanneer er geen TLV is, wordt eerst navraag gedaan of deze aangevraagd is. Zo niet, dan moet de laatst bekende reguliere VO school dit doen, tenzij er gewerkt wordt met een proefplaatsing binnen het samenwerkingsverband. Hierna wordt het dossier opgevraagd.
- Wanneer een leerling afkomstig is vanuit het PO, wordt de TLV aanvraag gedaan door de orthopedagoog van VSO Deventer. Hiervoor wordt eerst het dossier opgevraagd.

Inzage dossier
De orthopedagoog leest het dossier grondig door. De orthopedagoog neemt, bij vragen, contact op met school van herkomst. De orthopedagoog brengt de aangemelde leerling in binnen het CvB-overleg. Zij geeft aan wat haar bevindingen zijn. De leden binnen de CvB geven aan of zij akkoord gaan met een plaatsing.

Plaatsing
 De leerling wordt geplaatst binnen onze school of er wordt een negatief advies uitgegeven. Er wordt contact opgenomen met gezaghebbende(n) en school van herkomst over het genomen besluit. Wanneer er nog geen rondleiding heeft plaatsgevonden, worden betrokkenen uitgenodigd voor een rondleiding.
Intake De intake wordt ingepland met gezaghebbende(n). Nadat de rondleiding plaats heeft gevonden met de IB-er en gezaghebbende(n) & leerling akkoord gaan met de plaatsing, wordt de intake gepland. De intake vindt plaats met de orthopedagoog.

Start
 De leerling start op onze school
1. Er wordt allereerst een boekenpakket voor de leerling besteld.
2. Vervolgens stelt de orthopedagoog het eerste OPP op. Hierin wordt relevante voorinformatie beschreven.
3. De orthopedagoog heeft een overleg met de mentor. Ze bespreken de aanmelding en de (te verwachten) ondersteuningsbehoefte van de leerling).
4. De leerling heeft een korte kennismaking met de klas en daarna individueel met de mentor.
5. De leerling heeft zijn/haar eerste lesdag bij ons op school.
6. De mentor vult het OPP aan. Het volledige OPP dient binnen zes weken na startdatum volledig te zijn.

OPP
Het OPP wordt volledig ingevuld Zes weken nadat de leerling gestart is, dient het OPP volledig te zijn ingevuld.
1. De mentor bespreekt het OPP individueel met de leerling.
2. Het OPP wordt naar gezaghebbende(n) gemaild ter inzage en voor aanvullende vragen/opmerkingen.
3. Het OPP wordt door gezaghebbende(n) ondertekend. Dit gebeurt tijdens het geplande kennismakingsgesprek dat binnen deze 6 weken plaatsvindt met zowel de leerling als de gezaghebbende(n). De leerling wordt meegenomen in zijn/haar eigen proces en wordt op deze manier dus eigenaar van zijn/haar OPP/ontwikkeling.
4. Het OPP wordt halfjaarlijks bijgesteld, geëvalueerd, besproken en ondertekend.
5. Het EOPP (eind-OPP) wordt opgesteld wanneer de leerling onze school verlaat. Ook dit OPP wordt met de leerling en gezaghebbende(n) besproken en ondertekend.

Schoolloopbaan
 Leerling werkt aan gestelde doelen en volgt het programma van zijn/haar opleiding
1. Gedurende een schooljaar wordt het OPP halfjaarlijks geëvalueerd met de leerling en gezaghebbende(n).
2. Afhankelijk van de te volgen opleiding, is er meerdere keren per jaar een tienminutengesprek met bovengenoemde personen. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang besproken.
3. Wekelijks verzendt de mentor een overdracht een ouder(s)/verzorger(s). Zo worden zij op de hoogte gesteld van ontwikkelingen aangaande de leerling. De overdracht wordt wekelijks ook in SOMtoday gezet.
                                                                                                                                                          

 

 5. Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)
Taken en samenstelling van de CvB
De commissie van begeleiding (CvB) bestaat uit:
• Locatie directeur
• Teamleider
• IB-er als onderwijskundige
• Orthopedagoog als gedragsdeskundige
• Lesgevende docent
• Jeugdarts GGD (indien nodig)

De CvB is verantwoordelijk voor de volgende zaken:
• Bespreken, vaststellen van evaluaties van de OPP’s
• Dossierbeheer
• Leerlingbespreking op vaste momenten in het jaar
• Als een mentor een vraag heeft over de begeleiding van een leerling gaat dit via een zorgaanvraag bij de
  orthopedagoog. Dit wordt besproken in het CvB-overleg
• Analyseren van gegevens op schoolniveau en uitzetten van vervolgbeleid/verbetertrajecten
• Doorlopen en borgen van de cyclus handelingsgericht werken (HGW) en het bewaken van die lijn op schoolniveau
• Uitzetten en afstemmen van beleid binnen deze locatie
• Bewaken van de kwaliteit van het aanbod/ het curriculum
• Het meedenken en meewerken aan het begeleiden en ondersteunen van lesgevend personeel

De CvB richt het onderwijs en begeleiding zo optimaal mogelijk in, rekening houdend met de ondersteuningsvragen van leerlingen. De CvB borgt de kwaliteitscyclus en geeft inhoudelijke sturing en ondersteuning aan docenten. De CvB verzamelt en analyseert de opbrengsten van het leren en draagt daarmee bij aan organisatieontwikkeling en kwaliteit.

Het CvB-overleg
Het doel is het maken van beredeneerde keuzes voor het optimaliseren van het onderwijs (standaarden en doelen binnen de kwaliteitscyclus), ondersteunen van docenten (planmatig en opbrengstgericht handelen) en het plaatsen van leerlingen in arrangementen (uitstroomperspectief).

Planning en deelnemers
De CvB komt een keer per twee weken anderhalf uur bijeen. Hierbij zijn aanwezig: de locatiedirecteur, de teamleider, de intern begeleider, de orthopedagoog en de docent van de Entree-opleiding. Op uitnodiging sluiten personeelsleden aan die relevante informatie hebben binnen een te bespreken casus. Het gaat over de plaatsingen van leerlingen, zorgleerlingen, zorgbeleid en docenten. Ook beleidszaken, procedures en afspraken worden besproken.

Voorbereiding CvB overleg

De teamleider zit de vergadering voor en de IB-er en orthopedagoog notuleren roulerend.
De agenda wordt vooraf opgesteld, waarin ieder lid zijn/haar punten in heeft kunnen noteren.
Voor het indienen van een zorgvraag van een mentor bij de CvB, levert de mentor de volgende gegevens aan bij de orthopedagoog, via het zorgaanvraagformulier:
• Leerling-gegevens
• Probleembeschrijving
• Hulpvraag
• Welke eerdere acties zijn ondernomen en onderzocht
• Wat is het effect tot nu toe?


6. OPP-evaluatie
Doelstelling
De OPP-evaluatie (ontwikkelingsperspectief plan) richt zich op het goed in kaart brengen van het ontwikkelingsperspectief middels het opstellen van een plan voor iedere individuele leerling. Het doel van de OPP-evaluatie is het volgen van de ontwikkeling van de leerling, de gestelde doelen evalueren en het eventueel bijstellen van de planning.
Planning
De besprekingen van OPP’s zijn drie keer per schooljaar en wel tijdens de start (alleen voor nieuwe leerlingen), halverwege en aan het eind van het schooljaar

Deelnemers
Tijdens de drie bespreekmomenten voor de OPP’s zijn de orthopedagoog en de mentor aanwezig

Voorbereiding
• Voor de besprekingen van de allereerste OPP van een leerling stelt de Orthopedagoog een start-OPP op met alle relevante informatie. De mentor vult deze aan met o.a. de verkregen informatie na het starten van de leerling, te denken aan bijvoorbeeld de Leervoorwaardentest. Daarnaast worden er doelen opgesteld. Voor de OPP-evaluatie geeft de orthopedagoog digitaal feedback.
• Bij alle daaropvolgende OPP’s checkt de mentor of de informatie binnen het OPP nog kloppend is en vult deze waar nodig aan. Wanneer er nieuwe onderzoeksverslagen etc. bekend zijn, worden deze door de Orthopedagoog verwerkt in het OPP. De mentor noteert de besproken zaken van de voortgangsbespreking. De gegeven feedback, die tijdens de bespreking gegeven is, wordt aangevuld in het OPP. Daarnaast worden de doelen gereflecteerd en wordt er een evaluatie geschreven door de mentor. Vervolgens geeft de orthopedagoog voor de OPP-evaluatie hier digitaal feedback op.

Uitvoering OPP-Check
• Bespreken beschrijving leerling (cognitief, sociaal emotioneel, werkhouding/taakaanpak/leergebied overstijgend, onderwijssituatie, lichamelijke/motorische ontwikkeling)
• Bespreken extra inzet en aanvullende informatie
• Bespreken van de doelen van de leerling
• Bespreken van de algehele evaluatie van de afgelopen periode
• Bespreken van trajectplanning en uitstroom
• Vaststellen en notuleren aanpassingen en afspraken (mentor)
• Bij complexe problematiek: hulpvraag formuleren en de leerling zo nodig aanmelden voor CvB en/of trajectbespreking
• Bespreken leerling-observaties
• Mentor kan zelf leerlingen bij orthopedagoog inbrengen om te bespreken
• Bespreken van het werkproces (ondersteuningsbehoefte, manier van werken, methodes)

Uitwerking
• De gegeven feedback op het OPP wordt besproken. De mentor past indien nodig het OPP aan.
• De orthopedagoog controleert de aanpassingen en bespreekt deze met de mentor, wanneer dit laatste nodig is.
• Het eerste OPP dient na 6 weken vanaf de start van de leerling af te zijn. De daaropvolgende OPP’s zijn halverwege en aan het einde van het schooljaar af.
• De mentor bespreekt het OPP, met de leerling en gezaghebbende(n) tijdens het tienminutengesprek en vraagt de leerling en gezaghebbende(n) dit te ondertekenen.

7. Voortgangsbespreking

Doelstelling
De voortgangsbespreking richt op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Het doel van de voortgangsbespreking is tweedelig. Ten eerste wordt het onderwijstraject en welbevinden van de leerlingen in kaart gebracht en waar nodig acties ingezet zodat de leerling zich zo optimaal mogelijk ontplooid in zijn sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast worden leerlingen richting arbeid gescreend en gevolgd, indien haalbaar wordt het perspectief bijgesteld naar vervolgonderwijs.

Planning
De voortgangsbesprekingen vinden vier keer per schooljaar plaats, namelijk in oktober, januari, maart en juni.

Deelnemers
Tijdens de voortgangsbesprekingen zijn de orthopedagoog, IB-er en de mentor aanwezig.

Voorbereiding
De mentor vult voor de voortgangsbesprekingen, zo ver het kan, het formulier ‘Notulen voortgangsbespreking’ in. Hierin neemt de mentor de bevindingen van de andere betrokken collega’s ook mee.
Uitvoering
De voortgangsbespreking wordt gehouden. Hierin wordt een plan van aanpak gemaakt met daarbij een duidelijk tijdpad. Deze worden in het formulier ‘Notulen voortgangsbespreking’ vastgelegd. Indien nodig wordt de casus ook besproken tijdens de CVB-vergadering. Hierna vindt er een terugkoppeling door de orthopedagoog plaats aan de desbetreffende mentor.

Uitwerking
De actiepunten worden verwerkt in het OPP van de leerling. De mentor bespreekt het OPP, met de leerling en gezaghebbende(n) tijdens het tienminutengesprek en vraagt de leerling en gezaghebbende(n) dit te ondertekenen. De actiepunten worden vervolgens uitgezet, indien nodig worden externe instanties benaderd (met toestemming van ouders).

8. Klassenvergadering (KLV)
Doelstelling
Het doel van een klassenvergadering (KLV) is zicht krijgen en hebben op de cijfervoortgang van de leerlingen.

Planning

Groep

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Groen (leerjaar 1)

X

X

X

Blauw 2 (leerjaar 2)

X

X

X

Blauw 3 (leerjaar 3)

X

X

X

X

Oranje (leerjaar 4)

X

X

X

Paars (Entree)

X

X


Deelnemers
Alle docenten die lesgeven aan de betreffende klas zijn aanwezig bij een KLV. De intern begeleider zit de bijeenkomsten voor.

Voorbereiding
De mentor heeft tijdens de voortgangsbespreking informatie ingewonnen over de voortgang van een leerling. De mentor vraagt vooraf aan de betreffende (vak)docenten informatie aan te leveren middels het formulier ‘Voorinformatie KLV’. Deze informatie verwerkt de mentor voorafgaand aan de KLV, samengevat, in het formulier ‘Notulen KLV’.

Uitvoering
De KLV wordt gehouden. Hierin worden afspraken gemaakt met daarbij een duidelijk tijdpad. Deze worden in het formulier ‘Notulen KLV’ vastgelegd. Dit wordt vervolgens tijdens het tien minutengesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) besproken.

Uitwerking
De cijferrapporten worden uitgedeeld aan de leerlingen. De week daarop vinden de tien minutengespreken plaats met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit gesprek wordt de algehele voortgang besproken. De mentor vertelt wat de ontwikkelingen van de leerling zijn en er worden afspraken gemaakt. Het tijdpad wordt besproken en er wordt aan de hand daarvan afgesproken wat de vervolgstappen zullen zijn.