Toets protocol  VMBO leerjaar 1 t/m 4

Inleiding
Het doel van dit toets protocol is:
1. Vastleggen wat er van de leerlingen wordt verwacht bij het maken van toetsen
2. Vastleggen wat er van de docenten wordt verwacht bij het opgeven en maken van toetsen
3. Vastleggen van kwaliteitscriteria waaraan toetsen dienen te voldoen
4. Vastleggen van afspraken m.b.t. de herkansing van toetsen
5. Vastleggen van een procedure voor betrokkenen (leerling, ouder/verzorger of docent) met betrekking tot de procedure voor eventuele arbitrage

Dit protocol is geldig gedurende schooljaar 2021-2022.

Het toets protocol is een werkdocument. Aan het einde van elk schooljaar wordt dit protocol geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Een ieder die opmerkingen en/of aanvullingen heeft over dit protocol, kan zich wenden tot Chantal Janssen, coördinator VSO Deventer.

Naast het toets protocol is er een examenreglement, gericht op de PTD- en PTA toetsen voor de voortgang en het centraal examen. De PTD-toetsen gelden voor leerjaar 1 en 2 en voor leerjaar 3 gedurende de eerste twee periodes van het schooljaar. De PTA-toetsen gelden voor leerjaar 3, periode 3 en 4 en geheel leerjaar 4. Deze reglementen en het toets protocol zijn op elkaar afgestemd. Mocht dat niet zo zijn, dan gaat het examenreglement, dat wij volgen, voor. Het examenreglement is bindend.

Het toets protocol heeft een relatie met het dyslexieprotocol. In het dyslexieprotocol wordt omschreven hoe we omgaan met leerlingen met dyslexie. In de begeleiding van leerlingen met dyslexie zal worden ingezet op compenserende en dispenserende maatregelen op zelfstandig en gemotiveerd kunnen werken van de dyslectische leerling. In dit protocol staat vermeld wat de dyslectische leerling van de school mag verwachten en wat de school van de leerling mag verwachten.
 
Begrippenlijst:
PTD: Programma van Toetsing en Doorstroming
PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting. Wij volgen het PTA van het Etty Hillesum Lyceum
SO: schriftelijke overhoring
MO: mondelinge overhoring
PW: proefwerk
WK: werkstuk
PO: praktische opdracht

Toetsen
Type toetsen:
- Voortgangstoetsen (proefwerken en luistertoetsen)
- Schriftelijke overhoringen (SO)
- Mondelingen overhoringen (MO)
- Werkstukken
- PTA-toetsen/SE-toetsen

Er is een aantal toetsen dat 1x meetelt, maar wel proefwerken zijn. Dit betreffen toetsen die het gehele schooljaar voor dit vak gegeven worden en waar geen andere type toetsen voor zijn. Dan mag de weging 1x zijn, omdat er geen belang is bij een hogere weging voor de voortgang van dit vak.

Voor toetsen in leerjaar 3 en 4, die vermeld staan in het programma van toetsing en afsluiting (PTA-toetsen/SE-toetsen) van het Etty Hillesum Lyceum, geldt ook het toets protocol, behalve als dit afwijkt van het examenreglement. Het examenreglement is bindend.
In periode 1 en 2 van leerjaar 3 wordt gebruik gemaakt van het PTD van het Etty Hillesum Lyceum. Ook hierbij geldt het toets protocol, behalve als dit afwijkt van het examenreglement van het Etty Hillesum Lyceum. Het PTD daarvan is hierin ook bindend.

Weging toetsen
- Voortgangstoetsen (proefwerken en luistertoetsen) 3x
- Schriftelijke overhoringen (SO) 1x
- Mondelingen overhoringen (MO) 1x
- Werkstukken 2x

PTA-toetsen/SE-toetsen
Voor toetsen in leerjaar 3 en 4, die vermeld staan in het programma van toetsing en afsluiting (PTA-toetsen/SE-toetsen) van het Etty Hillesum Lyceum, geldt ook het toets protocol, behalve als dit afwijkt van het examenreglement. In het PTA staat per toets vermeld wat de weging hiervan is. Binnen het PTD voor de bovenbouw en het PTA wordt veelal met percentages gewerkt binnen de weging van toetsen. De beschrijving in het PTA is, gecombineerd met het examenreglement, bindend. Het examenreglement is bindend.

In periode 1 en 2 van leerjaar 3 wordt gebruik gemaakt het PTD van het Etty Hillesum Lyceum. Ook hierbij geldt het toets protocol, behalve als dit afwijkt van het examenreglement van het Etty Hillesum Lyceum. Het PTD daarvan is hierin, gecombineerd met het examenreglement, ook bindend.

Regels voor het opgeven, voorbereiden en nakijken per type toets
-Voortgangstoetsen en schriftelijke overhoringen
Het opgeven van voortgangstoetsen:
-De datum, inhoud en toegestane hulpmiddelen van schriftelijke voortgangstoetsen moeten minimaal vijf schooldagen van te voren worden opgegeven.

Voorbereiding en vraagstelling van voortgangstoetsen en schriftelijke overhoringen:
De stof van de toetsen en overhoringen wordt in de lessen voorafgaand aan de toets voorbereid.
De docent stelt aan de hand van de methode de toets op. De docent mag hierin gebruik maken van toets vragen die betrekking hebben op leerstof die al eerder behandeld is, maar moet dit de leerlingen bij het opgeven van de toets wel duidelijk maken. Er mag geen leerstof getoetst worden die nog niet behandeld is.

Nakijken van voortgangstoetsen en schriftelijke overhoringen:

De docent zorgt ervoor de gemaakte toetsen en overhoringen binnen vijf schooldagen nagekeken te hebben. In overleg met de coördinator kan in bijzondere gevallen van de termijn afgeweken worden.
Cijfers worden binnen drie schooldagen na het nakijken in SOM geplaatst. Dit geldt ook voor ingehaalde toetsen en overhoringen. Tevens worden de getoetste stof en weging vermeld in SOMtoday.

Mondelinge overhoringen
Voorbereiding en vraagstelling van mondelinge overhoringen:
De stof van de mondelinge overhoringen wordt in de lessen voorafgaand aan de toets voorbereid.
De docent stelt aan de hand van de methode de mondelinge overhoring op. De docent mag hierin gebruik maken van toets vragen die betrekking hebben op leerstof die al eerder behandeld is, maar moet dit de leerlingen bij het opgeven van de toets wel duidelijk maken. Er mag geen leerstof getoetst worden die nog niet behandeld is.

Nakijken van mondelinge overhoringen:

De docent zorgt ervoor de gemaakte mondelinge overhoringen binnen twee schooldagen nagekeken te hebben. In overleg met de coördinator kan in bijzondere gevallen van de termijn afgeweken worden.
Cijfers worden binnen drie schooldagen na het beoordelen van de mondelinge overhoringen in SOM geplaatst. Dit geldt ook voor ingehaalde mondelinge overhoringen. Tevens worden de getoetste stof en weging vermeld in SOM.

Werkstukken
Het opgeven van werkstukken:
Als een werkstuk wordt opgegeven, moet het voor de leerling duidelijk zijn:

• Wat de eisen zijn voor het werkstuk
• Waarop wordt beoordeeld bij het nakijken
• Wanneer het werkstuk moet worden ingeleverd
• Wat er gebeurt bij niet of te laat inleveren

Voorbereiding en vraagstelling van werkstukken:

In eerste instantie worden werkstukken op school gemaakt. Wanneer een leerling het betreffende werkstuk niet tijdens de lessen afkrijgt, bepaalt de docent of het werkstuk al dan niet tijdens schooltijd afgemaakt moet worden.

Nakijken van werkstukken:

De docent zorgt ervoor dat de gemaakte werkstukken binnen tien schooldagen nagekeken zijn. In overleg met de coördinator kan in bijzondere gevallen van de termijn afgeweken worden.
Cijfers worden binnen vijf schooldagen na het nakijken in SOM geplaatst. Dit geldt ook voor ingehaalde werkstukken. Tevens worden de benaming van het werkstuk en weging vermeld in SOM.

Het aantal toetsen
Er mogen in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) niet meer dan vijf voortgangstoetsen per week worden opgegeven en niet meer dan een voortgangstoets per dag. Het aantal overhoringen is onbeperkt per week en dag, maar wanneer er een voortgangstoets op een dag is, mag er ook maar een SO die dag op worden gegeven.

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) geldt geen maximum aantal toetsen per week. Er mogen per dag niet meer dan twee schoolexamentoetsen (SE-toetsen) ingepland worden.
Tijdens een toets week mogen er niet meer dan drie toetsen per dag ingepland worden. Het streven is hierbij altijd om niet meer dan twee toetsen in te plannen.
De mentor bepaalt wanneer een toets plaatsvindt.

Aanwezigheid van leerlingen
De leerling maakt de toets op het opgegeven moment. Afspraken met een dokter, orthodontist, fysiotherapeut, e.d. zijn geen geldige reden om een proefwerk niet te maken. Indien een dergelijke afspraak echt niet verplaatst kan worden, moet in overleg met de mentor afgesproken worden dat de leerling het proefwerk op dezelfde dag een of meerdere lesuren eerder of later maakt.
Als een leerling bij een toets afwezig is en niet door zijn ouders vooraf is ziek- of afgemeld, krijgt hij het cijfer 1 toegekend. Een lekke band, het niet starten van een scooter of verslapen zijn nooit een geldige reden om een proefwerk niet te maken. Indien een proefwerk op een 1e lesuur valt, dient een leerling daar extra rekening mee te houden.

Let op: bij PTA-toetsen in de bovenbouw is het verplicht dat de leerling aanwezig is als de toets gemaakt wordt. Als de leerling ziek is, of door een andere geldige reden afwezig is, moet de ouder/verzorger dat melden bij de mentor. Er wordt met diegene een afspraak gemaakt wanneer de toets wordt ingehaald.

Redenen afwezigheid schoolexamentoets bovenbouw
 Ongeldige redenen voor verlof kunnen zijn:

Voor afspraken, zoals een bromfietsexamen of een bezoek aan de orthodontist, huisarts of tandarts, wordt tijdens de SE-toets momenten geen verlof verleend.

 Geldige redenen voor verlof kunnen zijn:

Als de leerling vanwege ziekte of andere ernstige omstandigheden tijdens een toets geoorloofd afwezig is. Dit moet door de ouder/verzorger schriftelijk of mondeling bij aanvang van de toetsdag (uiterlijk 08.00 uur) aan de administratie worden doorgegeven. Hierbij moet ook de reden van het niet kunnen deelnemen worden vermeld. Als de leerling tijdens de SE-toets geoorloofd afwezig is, wordt hij/zij in de gelegenheid gesteld de toets in te halen. Dit gaat in overleg met de mentor.

Inhalen van toetsen

De leerling maakt de eerstvolgende dag dat hij/zij op school is, een afspraak met de mentor om de gemiste toets in te halen. De leerling haalt de toets zo spoedig mogelijk in. De mentor bepaalt in overleg met de leerling uiteindelijk wanneer de toets ingehaald wordt. De mentor stelt daarvoor één inhaalmoment ter beschikking. Indien de leerling op dat inhaalmoment ongeoorloofd afwezig is, verspeelt hij/zij daarmee het recht op inhalen en is de mentor gerechtigd het cijfer 1 voor die toets te geven.

Bij afwezigheid van de mentor door onvoorziene omstandigheden kan de toets verplaatst worden waarbij het mogelijk is dat er meer dan 5 toetsen in een week – of meer dan een toets op een dag plaatsvindt. Dit is een uitzonderlijk geval.

Overhoringen hoeven in de onderbouw niet ingehaald te worden. Dit is iets wat de mentor voor de leerling zal bepalen.

Wat betreft het inhalen van werkstukken: indien de leerling door ziekte afwezig is geweest tijdens het inlevermoment, levert de leerling de eerstvolgende dag dat de leerling weer op school is het werkstuk in. Als een leerling afwezig is tijdens lessen waarin een werkstuk wordt gemaakt, maakt de leerling de eerstvolgende dag van aanwezigheid een afspraak met de mentor waarin af wordt gesproken wanneer het werkstuk alsnog in wordt geleverd. Wordt het werkstuk hierbij niet ingeleverd, dan is de mentor gerechtigd het cijfer 1 te geven.

Benodigd materiaal bij het maken van toetsen

• De leerling zorgt ervoor dat hij/zij het materiaal dat voor het maken van een toets nodig is bij zich heeft (pen, potlood, geodriehoek, grafische rekenmachine, e.d.)
• Toetsopgaven maakt de leerling met een blauwe of zwarte pen.
• Tekeningen/schetsen worden met potlood gemaakt. De school levert toetspapier aan.
• Het is tijdens toetsen niet toegestaan dat een leerling mobiele apparatuur bij zich heeft (bijvoorbeeld een mobiele telefoon, i-Pad, tablet). Als dat wel het geval is, wordt dat beschouwd als fraude en is de docent gerechtigd het cijfer 1 te geven.

Toetsbespreking
Toetsen en overhoringen worden door de docent met de klas besproken waarbij de normering helder is voor de leerlingen. Leerlingen krijgen hun werk en de bijbehorende opgaven ter inzage met een antwoordmodel, nadat het werk is nagekeken.

Ter beoordeling aan de docent worden de opgaven van overhoringen al dan niet meegegeven aan de leerling. Dit moet binnen drie lesweken nadat het werk gemaakt is gebeuren. Voortgangstoetsen en werkstukken worden op school bewaard, evenals al het PTD- en PTA-werk voor de bovenbouw leerlingen.

Het eventueel niet meegeven van de opgaven gebeurt om de volgende redenen:

• Het streven om van jaar tot jaar goed vergelijkbare werken te geven waardoor kwaliteitsbewaking beter mogelijk is;
• Sommige overhoringen behoren integraal bij de methode en worden ieder jaar opnieuw gegeven;
• Het gevaar, dat er een "opgavencircuit ' ontstaat waardoor bepaalde overhoringen hun waarde verliezen.

Om in gevallen waarin de opgaven niet meegegeven worden naar huis, het toch mogelijk te maken dat een leerling met ouder of andere hulp het werk zinvol kan nabespreken, geldt de volgende afspraak:

Betrokkene (ouder/verzorger) doet een verzoek aan de docent tot inzage in de opgaven. De docent bespreekt samen met de ouder/verzorger, de wijze waarop inzage verkregen wordt. Komen betrokkenen niet tot een overeenstemming, dan biedt de coördinator uitkomst door de gelegenheid te geven op een afgesproken tijdstip de opgaven al dan niet samen met de leerling in te zien.

Publicatie cijfers in SOMtoday
Zodra de cijfers gepubliceerd zijn in SOMtoday is het niet meer mogelijk de cijfers aan te passen. Mochten er aantoonbare fouten zijn gemaakt bij het nakijken van het werk, dan kan het cijfer alleen in het voordeel van de leerling worden aangepast. Als een docent het werk goed nagekeken heeft, maar een cijfer verkeerd heeft ingevuld, dan kan dit cijfer wel aangepast worden, ook als het lager is.

Herkansingen
Onderbouw:
Na elk rapport krijgt de leerling de mogelijkheid tot één herkansing, die meetelt voor het rapport. Zo kan de leerling zichzelf verbeteren, als dat nodig is. In het PTD voor leerjaar 1 en 2 is aangegeven wat wel en niet herkanst kan worden.

De cijfers op het rapport:
Op het rapport worden alle gemiddeld behaalde cijfers per vak weergegeven die in ons leerlingvolgsysteem (SOM) staan.

Herkansingen aanvragen:

In het 1e en 2e leerjaar krijgt de leerling na elk rapport de kans één van de toetsen uit het PTD te herkansen. Bij elk vak staat aangegeven welke toetsen herkansbaar zijn. Bij verbetering wordt het cijfer veranderd in ons leerlingvolgsysteem (SOM) en telt het mee. Je ziet die verbetering alleen nog in het gemiddelde terug.

Om te herkansen, overlegt de leerling thuis welk vak hij/zij graag een toets van wilt herkansen. Daarna overlegt de leerling met de mentor welke toets hij/zij opnieuw zal gaan maken.

Tijdens het gehele 1e en 2e leerjaar gelden de onderstaande regel
s:
1. Iedere leerling heeft het recht het gemaakte werk in te zien. Bovendien kunnen ouder(s)/verzorger(s), indien zij daar behoefte aan hebben, eveneens een afspraak maken om het werk bij de docent in te zien. Het gemaakte werk wordt door de docent bewaard tot aan het eind van het schooljaar.
2. Elke leerling krijgt na afloop van de 2e, 3e en 4e periode een overzicht van de behaalde resultaten in de betreffende periode en de periodecijfers. Indien de leerling of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger niet binnen twee weken schriftelijk bezwaar maakt tegen de vaststelling van de resultaten, staat het periodecijfer definitief vast.

De leerling krijgt 3 rapporten in het 1e en 2e leerjaar. De data hiervan staan vermeld in onze jaarplanning. Elk rapport kan leiden tot een dringend of dwingend advies. Alle adviezen worden met de leerling en ouders/verzorgers besproken.

Bovenbouw:
In leerjaar 3 mag de leerling herkansen, maar alleen als die mogelijkheid vermeld staat in het PTD- en PTA-overzicht. In leerjaar 3 wordt de herkansing afgenomen in periode 4.

In leerjaar 4 mag de leerling herkansen als de mogelijkheid vermeld staat in het PTA. In leerjaar 4 wordt de herkansing afgenomen in periode 7 en er kan een toets gekozen worden uit periode 5 of 6.

Zie voor het aantal herkansingsmogelijkheden in leerjaar 3 en 4 het examenreglement van het Etty Hillesum Lyceum 2021-2022, artikel 12 t/m 14.

Bezwaar en beroep
Als de leerling het niet eens is met zijn/haar cijfer kan hij/zij bezwaar maken bij de mentor. Als een leerling het daarna nog niet eens is met de beoordeling, wordt door de coördinator een tweede corrector aangewezen. De cijfers van de eerste en tweede corrector worden gemiddeld berekend en dat wordt het definitieve cijfer (het cijfer kan dus zowel hoger als lager worden).

Algemene klachten over de kwaliteit van een toets, van een leerling of docent, worden eerst met de betreffende docent besproken door de leerling en/of ouder/verzorger. Als dat niet leidt tot overeenstemming dan wordt door de commissie van begeleiding de klacht getoetst aan het toets protocol. De commissie van begeleiding doet een bindende uitspraak. De commissie van begeleiding bestaat uit de directeur, coördinator, orthopedagoog en een docent.

Bij herhaling van gegronde klachten kan de schoolleiding de betreffende docent verplichten de toetsen voorafgaand aan het toetsmoment te laten controleren.

Voor PTD- en PTA-toetsen in de bovenbouw zijn in het examenreglement van het Etty Hillesum Lyceum procedures voor klachten opgenomen.

Proefwerkweek
In week 27 zal er een proefwerkweek zijn voor leerjaar 1 t/m 3. Hieronder is te zien wat er getoetst zal worden.

Leerjaar 1:
- Nederlands: hoofdstuk 5 & 6 proefwerk leesvaardigheid
- Engels: Chapter 4 t/m 6 proefwerk speaking
- Wiskunde: hoofdstuk 9 proefwerk
- Biologie: thema 8 proefwerk

Leerjaar 2:
- Nederlands: hoofdstuk 5 & 6 proefwerk leesvaardigheid
- Engels: Chapter 4 t/m 6 speaking
- Wiskunde: hoofdstuk 9 proefwerk
- Economie: hoofdstuk 7 proefwerk

Leerjaar 3:
(PTA van het Etty Hillesum Lyceum is momenteel nog niet compleet, dus de inhoud van deze toetsen volgt t.z.t.)
- Nederlands
- Engels
 - Wiskunde
- Economie
- Onderdelen van het vak E&O